OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

09.03.2016 - Vyhlášené výzvy č. 17 a 18 se týkají podpory infrastruktury sociálních služeb a aktivit pro rozvoj komunitních služeb na území hl. m. Prahy. Podrobné informace o výzvách včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu konkrétní výzvy.Výzva č. 17 je zaměřena na podporu Sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.
Příjem žádosti o podporu bude zahájen 28. 3. 2016 a ukončen 26. 6.2016
Vymezení oprávněných žadatelů:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Veřejné instituce – veřejnými institucemi se rozumí hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených.
Podporované aktivity jsou rozděleny do pěti skupin aktivit:
 • A Vznik azylového domu, skupina aktivit
 • B Vznik nízkoprahových denních center, skupina aktivit
 • C Vznik terénních programů, skupina aktivit
 • D Podpora aktivizace komunitního života a skupina aktivit
 • E Podpora sociálního bydlení.
 
Forma a výše podpory:
Celková alokace výzvy je rozdělena na pět dílčích alokací mezi těchto pět skupin aktivit a min. a max. výši způsobilých výdajů.
 • Alokace pro skupinu aktivit A: 35 000 000 Kč  ( 1 – 35 mil.Kč)
 • Alokace pro skupinu aktivit B: 16 000 000 Kč  (1 – 8 mil.Kč)
 • Alokace pro skupinu aktivit C: 14 000 000 Kč (0,5 – 4 mil.Kč)
 • Alokace pro skupinu aktivit D: 70 000 000 Kč (0,5 – 10 mil.Kč)
 • Alokace pro skupinu aktivit E: 65 000 000 Kč (0,5 – 13 mil.Kč.)
 
 • spolufinancování:        0 % nestátní nezisková organizace
10 % Hlavní město Praha, příspěvkové organizace hl. m. Prahy a MČ hl. m. Prahy
15 % ostatní organizace zřízené či založené hl. m. Prahou a MČ hl. m. Prahy
20 % MČ  hl.m.Prahy
 
Výzva č. 18 je zaměřena na podporu Komunitního života a sociálního podnikání.
Příjem žádosti o podporu bude zahájen 28. 3. 2016 a ukončen 26. 6.2016
Vymezení oprávněných žadatelů:
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Veřejné instituce – veřejnými institucemi se rozumí hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených.
 • Podnikatelské subjekty.
Podporované aktivity:
 • Podporován je vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, které prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působí na úrovni místních komunit, směřují k aktivní participaci osob z cílových skupin a k posilování sociální soudržnosti na úrovni místní komunity. Cílem aktivit je prevence sociálního vyloučení osob ohrožených sociálním vyloučením a zapojování osob sociálně vyloučených do života místní komunity.
 • Podporován je vznik a rozvoj sociálních podniků, které v době realizace projektu poskytnou pracovní uplatnění osobám z cílových skupin.
Forma a výše podpory:
 • Spolufinancování Komunitní život:         
0 % nestátní nezisková organizace
10 % Hlavní město Praha, MČ hl. m. prahy, příspěvkové organizace hl. m. Prahy a MČ hl. m. Prahy
15 % ostatní organizace zřízené či založené hl. m. Prahou a MČ hl. m. Prahy
 • Sociální podnikání – všichni oprávnění žadatelé 0%
 
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu v případě projektů zaměřených na podporu sociálního podnikání: 6 000 000 Kč.
Prostředky jsou poskytovány zálohově, tj. před uskutečněním výdaje z úrovně příjemce.
Přípustné místo realizace: hl. m. Praha.
Máte-li zájem o bližší informace k této výzvě, neváhejte a kontaktujte nás!


« Aktuality

OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

 

› | OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz