OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ POSÍLENÍ VÝZKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ

13.01.2016 - Rada hl. m. Prahy schválila dne 12. ledna 2016 vyhlášení výzev 7. a 10. prioritní osy 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) k předkládání žádostí o podporu.Výzvy se týkají podpory transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe a zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů.
Podrobné informace o výzvách včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu konkrétní výzvy.

Výzva č. 7 je zaměřena na posílení transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.
Vymezení oprávněných žadatelů:

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
 Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:
 • Výzkumné organizace - subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise EU Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01).
Podporované aktivity:
1.fáze – studie proveditelnosti
Ověření proveditelnosti, vytvoření analýzy vstupů, zjištění návratnosti, ověření zájmu aplikační sféry a poptávky trhu.
 
2.fáze – příprava komercializace
Na základě 1. fáze dojde k dotažení produktu do finálního stádia, přípravě transferu a nalezení partnera z aplikační sféry.

Míra vlastního spolufinancování je 10 %.
Minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč.
Maximální výše způsobilých výdajů je 30 mil. Kč.

Výzva č. 10 je zaměřena na zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů
Vymezení oprávněných žadatelů:
 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
 • Podnikatelské subjekty
 • Nestátní neziskové organizace
 • Profesní a zájmová sdružení
Podporované aktivity:
Předmětem podpory budou investiční projekty rozšiřování a zkvalitňování fyzické infrastruktury vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů, případně vznik nové infrastruktury.
To může zahrnovat:
 • rozšíření stávajících budov VTP/PI,
 • výstavbu nových budov stávajících VTP/PI,
 • pořízení vybavení existujících nebo nových budov stávajících VTP/PI, zejména za účelem společného využívání technologií,
 • zřízení nových VTP/PI, tzn. výstavbu potřebné nové infrastruktury.

Míra vlastního spolufinancování je 0 % - 50 % v závislosti na typu oprávněno žadatele.
Minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč.
Maximální výše způsobilých výdajů je 100 mil. Kč.

Přípustné místo realizace: hl. m. Praha.
Projektové žádosti lze v rámci výzvy č. 7 zpracovávat od 13. ledna 2016, předkládat pak od 13. února 2016 do 30. dubna 2016.
Projektové žádosti lze v rámci výzvy č. 10 zpracovávat od 13. ledna 2016, předkládat pak od 13. února 2016 do 31. května 2016.
Máte-li zájem o bližší informace k této výzvě, neváhejte a kontaktujte nás!


« Aktuality

OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ POSÍLENÍ VÝZKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ

 

› | OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ POSÍLENÍ VÝZKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz