Ode dneška jsou zpřístupněny žádosti do pěti výzev v Operačním programu Životní prostředí

16.10.2017 - Žádosti lze ode dneška podat do výzev č. 66, 71, 72, 73, 74 a 75.Podpořeny tak budou oblasti Kanalizace, čistírny, nádrže, koryta vodních toků, průzkumné práce, sanace kontaminovaných lokalit, vodní nádrže, vodovody, úpravny vody a podklady pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní.

Výzva 66, oblast Podklady pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní; Varovné systémy, digitální povodňové plány
Podporované aktivity: Aktivita 1.4.1 - Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
Způsobilé výdaje: 200 tis. Kč – 50 mil. EUR
Alokace: 200 mil. Kč
Příjem žádostí: 16.10.2017 – 15.1.2018
Odkaz: http://www.opzp.cz/vyzvy/66-vyzva
 
Výzva 71, oblast Kanalizace, čistírny
Podporované aktivity:  Aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány), Aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
Způsobilé výdaje: Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí pro aktivitu 1.1.1 - 4 mil. Kč a pro aktivitu 1.1.2 - 1 mil. Kč (bez DPH). Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
Alokace: 2,050 mld. Kč
Příjem žádostí: 16.10.2017 – 18.1.2018
Odkaz: http://www.opzp.cz/vyzvy/71-vyzva
 
Výzva 72, oblast Vodní nádrže
Podporované aktivity:  Aktivita 1.1.3: odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží
Způsobilé výdaje: Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 50 tis. Kč (bez DPH). Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
Alokace: 50 mil. Kč
Příjem žádostí: 16.10.2017 – 18.1.2018
Odkaz: http://www.opzp.cz/vyzvy/72-vyzva
 
Výzva 73, oblast Vodovody, úpravna vody
Podporované aktivity:  Aktivita 1.2.1. výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě, Aktivita 1.2.2. výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. Způsobilé výdaje: Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 3 mil. Kč (bez DPH). Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
Alokace: 1,6 mld. Kč
Příjem žádostí: 16.10.2017 – 18.1.2018
Odkaz: http://www.opzp.cz/vyzvy/73-vyzva
 
Výzva 74, oblast Nádrže, koryta vodních toků
Podporované aktivity: Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně, Podporovaná aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“
Způsobilé výdaje: 200 tis. Kč – 50 mil. EUR
Alokace: 400 mil. Kč, z toho 100 mil. Kč na aktivitu 1.3.4
Příjem žádostí: 16.10.2017 – 15.1.2018
Odkaz: http://www.opzp.cz/vyzvy/74-vyzva


« Aktuality

Ode dneška jsou zpřístupněny žádosti do pěti výzev v Operačním programu Životní prostředí

 

› | Ode dneška jsou zpřístupněny žádosti do pěti výzev v Operačním programu Životní prostředí

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz