Nové výzvy OP ŽP – pro oblast ITI

19.01.2017 - V úvodu roku 2017 byly vyhlášeny nové výzvy určené pro ITI zaměřené na budování kanalizací a ČOV, přivaděčů a úpraven vody. Dále preventivní protipovodňová opatření, ochranu intravilánu obcí před povodněmi, inventarizaci a odstraňování starých ek. zátěží.Výzva č. 80 - výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány), výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
Území - ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Plzeňské metropolitní oblasti.
Termín příjmu žádostí: od 16. 1. 2017 (9:00) do 2. 1. 2019 (20:00)

Výzva č. 81 - výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Území - ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Termín příjmu žádostí: od 16. 1. 2017 (9:00) do 2. 1. 2019 (20:00)

Výzva č. 82 - Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.
Území - Brněnská metropolitní oblast, Pražská metropolitní oblast
Termín příjmu žádostí: od 16. 1. 2017 (9:00) do 2. 1. 2019 (20:00)

Výzva č. 83 - Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Území - Pražská metropolitní oblast
Termín příjmu žádostí: od 16. 1. 2017 (9:00) do 2. 1. 2019 (20:00)

Výzva č. 86 - realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik. Sanace vážně kontaminovaných lokalit.
Území - Ústecko-Chomutovská aglomerace
Termín příjmu žádostí: od 16. 1. 2017 (9:00) do 2. 1. 2019 (20:00)

Zdroj a podrobnější informace k výzvám


« Aktuality

Nové výzvy OP ŽP – pro oblast ITI

 

› | Nové výzvy OP ŽP – pro oblast ITI

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz