Nové výzvy OP ŽP – pro oblast CLLD

19.01.2017 - V úvodu roku 2017 byly vyhlášeny nové výzvy určené pro CLLD a zaměřené na „Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur“ a také na „Zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb“.Výzva č. 87- eradikace, popř. regulace invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů. Obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů. Jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.

Území - velkoplošných chráněných území ČR a zároveň území v působnosti příslušné MAS.
V případě opatření „likvidace vybraných druhů invazních rostlin“ může realizace probíhat v ploše povodí proti proudu toku i v území navazující na dané velkoplošné zvláště chráněné území.
Termín příjmu žádostí: od 16. 1. 2017 (9:00) do 2. 1. 2020 (20:00)

Výzva č. 88 - výsadby na nelesní půdě zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Území - velkoplošných chráněných území ČR a zároveň území v působnosti příslušné MAS.
Termín příjmu žádostí: od 16. 1. 2017 (9:00) do 2. 1. 2020 (20:00)

Zdroj a podrobnější informace k výzvám


« Aktuality

Nové výzvy OP ŽP – pro oblast CLLD

 

› | Nové výzvy OP ŽP – pro oblast CLLD

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz