Nové výzvy OP ŽP – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

02.02.2017 - Na začátku února roku 2017 byly vyhlášeny nové výzvy zaměřené na rozvoj ochrany a péče o přírodu a krajinu.Výzva č. 53 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich OP) a lokality soustavy Natura 2000 (území národního významu)
Území - Chráněná území národního významu (NP, CHKO, NPR, NPP) a lokality soustavy Natura 2000, mimo území hl. města Prahy.
Termín příjmu žádostí: od 1. 2. 2017 (9:00) do 31. 3. 2017 (20:00)

Výzva č. 54 – Posílení biodiverzity

  • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
  • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů):
  • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství):
Území - Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.
Termín příjmu žádostí: od 1. 2. 2017 (9:00) do 31. 3. 2017 (20:00)

Výzva č. 55 – Posílení přirozené funkce krajiny.
  • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
  • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
  • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
  • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
  • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
Území - Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.
Termín příjmu žádostí: od 1. 2. 2017 (9:00) do 31. 3. 2017 (20:00)

Výzva č. 56 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
  • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně)
 
Území - Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.
Termín příjmu žádostí: od 1. 2. 2017 (9:00) do 31. 3. 2017 (20:00)

Zdroj a podrobnější informace k výzvám


« Aktuality

Nové výzvy OP ŽP – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 

› | Nové výzvy OP ŽP – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz