Nová výzva OP Z - podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

19.01.2017 - Realizace aktivit je určena pro území obcí (nositele Strategického plánu sociálního začleňování), které byly nebo budou vybrány Monitorovacím výborem Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost Agentury pro sociální začleňování.(V období do 31. 12. 2017) 

Tato výzva není určena pro obce, které byly uvedeny ve výzvách č. 03_15_026, 03_15_042.


Podporované aktivity (typy projektů):

 1. Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradentství)
 2. Podpora profesionální realizace sociální práce
 3. Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti
 4. Podpora osob v přístupu k bydlení
 5. Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení
 6. Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 7. Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky
 8. Podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací
 9. Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku
 10. Podpora služeb pro osoby po výkonu trestu
 11. Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.
Detailní popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č. 3 výzvy.
 
Cílové skupiny:
 • Národnostní menšiny
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Pro aktivitu sociálního podnikání
Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a národnostní menšiny (zejména Romové) žijící v územích, které byly identifikovány jako sociálně vyloučené lokality, a to:
1) Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
2) Osoby se zdravotním postižením, pro účely této výzvy:
3) Osoby v nebo po výkonu trestu, pro účely této výzvy:
4) Osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy5) Azylanti do 12 měsíců od získání azylu
 
 
 
Oprávnění žadatelé:
 
a) nestátní neziskové organizace
b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
c) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
d) organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti,
e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení),
f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Pro aktivitu 2) Podpora profesionální realizace sociální práce nejsou oprávněnými žadateli organizace zřizované kraji uvedené pod písmem e). Příspěvková organizace obce je oprávněným žadatelem za předpokladu, že má svého zřizovatele (příslušnou obec) jako partnera projektu bez finančního příspěvku. Je-li žadatelem organizace uvedená pod písmeny a), b), d), f) a g) platí, že tato organizace je oprávněným žadatelem za předpokladu, že obec, ve které má tato organizace sídlo či provozovnu, bude partnerem projektu bez finančního příspěvku.
 
Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli:
a) osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
b) obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:
c) nestátní neziskové organizace, a to:
 
Výše způsobilých výdajů:
Pro projekty s aktivitami mimo sociální podnikání:
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 Kč
Pro projekty s aktivitami sociálního podnikání:
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč
Míra podpory:
 • Pro NNO: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0 %
 • Pro podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %
 • Pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %
 • Pro projekty s aktivitami sociálního podnikání platí, že poměr spolufinancování (pro všechny právní formy žadatele) je následující: EU 85 %, státní rozpočet 0%, žadatel 15 %.
 
Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových přímých způsobilých nákladech projektu je:
20 % - oblast sociálního podnikání
15 % - ostatní aktivity (mimo sociální podnikání).
 
Příjem žádostí:
 • 1. 3. 2017 – 29. 6. 2018 do 12 hod., jedná se o průběžnou výzvu. Alokace výzvy 800 000 000 Kč.
 
Bližší informace: https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz


« Aktuality

Nová výzva OP Z - podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

 

› | Nová výzva OP Z - podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz