MŠMT uveřejnilo podmínky podávání žádostí o státní dotace pro rok 2018

23.10.2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktualizovalo podmínky programů pro zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím nestátních neziskových organizací dětí a mládeže.Podpora pomocí Programů je zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO.

Poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Oprávnění žadatelé
- podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. spolkům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. ústavům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení,
 
Činnosti podporované v rámci programů
- vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny jednotlivých NNO,
- vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro neorganizované děti a mládež, 
- významné mezinárodní a celostátní akce určené dětem a mládeži,
- odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
- vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
- rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
- výchova dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech (např. participace, vzájemná tolerance, zdravý životní styl),
- mezinárodní spolupráce dětí a mládeže,
- multikulturní výchova
 
Roční priority Programů budou po schválení poradou vedení vyhlašovány odborem pro mládež vždy pro příslušný kalendářní rok na stránkách MŠMT.

Harmonogram programů
do konce srpna – vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci a priorit
31. 10. - uzávěrka pro přijímání žádostí o dotaci
listopad – prosinec – formální a odborné hodnocení projektů
prosinec – zasedání hodnotící komise
do 31. 12. – zveřejnění seznamu žádostí, které úspěšně prošly výběrovým řízením
leden – předložení výsledků do porady vedení MŠMT
do 31. 1. – zveřejnění výsledků dotačního řízení na webové stránce MŠMT
do 31. 1. – konečný termín pro zaslání vyúčtování a závěrečných zpráv za předchozí rok (ze strany NNO)
únor – kontrola vyúčtování poskytnuté dotace
do 31. 3. – vydání Rozhodnutí a zaslání finančních prostředků úspěšným žadatelům, zaslání vyrozumění o nevyhovění žádosti neúspěšným žadatelům
 


« Aktuality

MŠMT uveřejnilo podmínky podávání žádostí o státní dotace pro rok 2018

 

› | MŠMT uveřejnilo podmínky podávání žádostí o státní dotace pro rok 2018

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz