Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo termín ukončení příjmu žádostí u Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost

22.05.2017 - Aktuálně probíhající výzvu č. 10 Kybernetická bezpečnost v Integrovaném regionálním operačním programu, u které měl příjem žádostí o podporu končit 30. června 2017, prodloužilo Ministerstvo pro místní rozvoj do 22. listopadu 2017.Zároveň také rozšířilo škálu informačních a komunikačních systémů veřejné správy, které je možné nově také zabezpečit.
 
Aktualizován byl text výzvy, ale též Specifická pravidla pro žadatele a příjemce.
Mezi nejvýznamnější změny patří:

Úprava definice indikátoru 3 04 00 Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti s dopadem na rozšíření okruhu oprávněných příjemců.

Prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu z 30. června 2017 na 22. listopadu 2017 (14:00).

Prodloužení data ukončení realizace projektu z 30. června 2017 na 22. listopadu 2017.

Snížení minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt z 3 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Zrušení povinné přílohy Souhlasného stanoviska Národního bezpečnostního úřadu. 
 
Výzva se zaměřuje na technická opatření vedoucí k zabezpečení významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury veřejné správy. Nově budou podporována opatření jako například fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroje na zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů.
 
Mezi oprávněné žadatele patří organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Dále pak kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 
Bližší informace o změnách v této výzvě jsou na https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost.


« Aktuality

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo termín ukončení příjmu žádostí u Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost

 

› | Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo termín ukončení příjmu žádostí u Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz