MAS Naděje o.p.s. vyhlásila nové výzvy z IROP a z OPŽP

05.02.2018 - Od 23. 1. 2018 je možné podávat žádosti do výzvy Výsadba dřevin z Operačního programu Životní prostředí a od 1. 2. 2018 do výzvy Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně z Integrovaného regionálního operačního programu.Výzva Výsadba dřevin z OPŽP se specifickým cílem 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny podporuje výsadbu na nelesní půdě, která zahrnuje založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku) a výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Žádat mohou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a fyzické osoby podnikající.

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 100 000,-- Kč a 3 783 770,-- Kč, výše podpory dosahuje nejvýše 85 %.

Příjem žádostí do této výzvy probíhá od 23. 1. 2018 do 23. 3. 2018.

O finanční prostředky z výzvy Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně z IROP mohou zažádat obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, podle přílohy zákona o požární ochraně.

Podporovanou aktivitou je Technika pro integrovaný záchranný systém - posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50 000,-- Kč a 1 000 000,-- Kč, výše podpory činí maximálně 95 %.

Příjem žádostí probíhá od 1. 2. 2018 do 7. 3. 2018.

Více o těchto výzvách najdete zde: http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyhlasene-vyzvy/


« Aktuality

MAS Naděje o.p.s. vyhlásila nové výzvy z IROP a z OPŽP

 

› | MAS Naděje o.p.s. vyhlásila nové výzvy z IROP a z OPŽP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz