Finanční prostředky na Energetické úspory v bytových domech

10.10.2018 - Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb.,o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů mohou do 29. 11. 2019 předkládat žádosti o podporu na energetické úspory v bytových domech
z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 78 Energetické úspory v bytových domech III, která přináší celkem 3,5 mld.
Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu.
Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu
a následnou administraci projektu. Mezi tyto změny patří zejména:

  • nižší počet indikátorů povinných k výběru a k naplnění – některé indikátory bude ŘO IROP sledovat a vyhodnocovat pouze interně, což nově znamená, že jejich nesplnění nebude postihováno;
  • jednoduchý krycí list jako součást podkladů pro hodnocení – úkolem krycího listu je snadno získat údaje pro vyhodnocení indikátorů a zároveň žadateli významně pomoci s výčtem indikátorů, které jsou povinné k výběru;
  • oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě;
  • rozšíření způsobilých výdajů pro projekt v režimech mimo veřejnou podporu podle nařízení č. 651/2014 (tedy mimo režim „blokových výjimek) na celkové výdaje projektu zaměřené na snížení energetické náročnosti;
  • změna (zmírnění) definice bytového domu - nově je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Ani nadále nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba;
  • společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností (bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.
Stav alokace výzvy k 13. 8. 2018: Zbývající alokace výzvy (pouze alokace EU) činí 3 047 269 360,-Kč, což je 87 % celkové alokace EU. Finanční objem schválených projektů (pouze příspěvek EU) je 233 717 877,-Kč. K tomuto datu bylo předloženo 220 žádostí o podporu, z toho 24 žádostí bylo vyřazeno/staženo, 109 žádostí bylo schváleno a 87 je stále v procesu hodnocení.
Odkaz na výzvu:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II
 
 
 


« Aktuality

Finanční prostředky na Energetické úspory v bytových domech

 

› | Finanční prostředky na Energetické úspory v bytových domech

© 2020 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz