DO VÝZVY Č. 03_16_058 Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST JE MOŽNÉ PODÁVAT ŽÁDOSTI O DOTACI

04.04.2017 - Ode dne 22.3.2017 je možné podávat žádosti o podporu do nové výzvy č. 03_16_058 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa 4 Efektivní veřejná zpráva.Výzva se zaměřuje na optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. A dále na profesionalizování veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
Podporovány budou následující aktivity - Podpora řízení kvality, Podpora tvorby strategických dokumentů, Podpora procesního řízení v organizaci.

Oprávněnými žadateli jsou obce a kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi - pouze základní složky integrovaného záchranného systému a dobrovolné svazky obcí
Maximální míra podpory je 85 %.  Spolufinancování může být ve výši 0 % pro soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost v případě, že projekt je zaměřen na:

  • podporu nebo ochranu osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,
  • sociální služby a aktivity sociálního začleňování,
  • aktivity v oblasti vzdělávání,
  • aktivity sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu.
V ostatních případech je spolufinancování 5 %.
V rámci programu lze uplatnit osobní výdaje, cestovné, cestovní náhrady pro zahraniční experty, výdaje na nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu, nájem či leasing budov, zařízení a vybavení, odpisy, výdaje na drobné stavební úpravy, na nákup služeb, na přímou podporu cílové skupiny, na křížové financování, DPH, finanční výdaje, správní a jiné poplatky, režijní a administrativní výdaje nebo nepřímé náklady.

Příjem žádostí probíhá od 22.3.2017 do 15.6.2017. Alokace na výzvu je ve výši 285 mil. Kč.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete na https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost.


« Aktuality

DO VÝZVY Č. 03_16_058 Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST JE MOŽNÉ PODÁVAT ŽÁDOSTI O DOTACI

 

› | DO VÝZVY Č. 03_16_058 Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST JE MOŽNÉ PODÁVAT ŽÁDOSTI O DOTACI

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz