Dnes byly vyhlášeny tři výzvy Operačního programu Životní prostředí

02.10.2017 - Dnes MŽP vyhlásilo výzvu v oblasti Podklady pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní; Varovné systémy, digitální povodňové plány, dále v oblasti Nádrže, koryta vodních toků a také v oblasti Průzkumné práce, sanace kontaminovaných lokalit.Výzva 66, oblast Podklady pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní; Varovné systémy, digitální povodňové plány
Podporované aktivity: Aktivita 1.4.1 - Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
Způsobilé výdaje: 200 tis. Kč – 50 mil. EUR
Alokace: 200 mil. Kč
Příjem žádostí: 16.10.2017 – 15.1.2018
Odkaz: http://www.opzp.cz/vyzvy/66-vyzva
 
Výzva 74, oblast Nádrže, koryta vodních toků
Podporované aktivity: Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně, Podporovaná aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“
Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných nádrží).
Způsobilé výdaje: 200 tis. Kč – 50 mil. EUR
Alokace: 400 mil. Kč, z toho 100 mil. Kč na aktivitu 1.3.4
Příjem žádostí: 16.10.2017 – 15.1.2018
Odkaz: http://www.opzp.cz/vyzvy/74-vyzva
 
Výzva 75, oblast Průzkumné práce, sanace kontaminovaných lokalit
Podporované aktivity: Podporovaná aktivita 3.4.2: Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik, Podporovaná aktivita 3.4.3: Sanace vážně kontaminovaných lokalit
Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Způsobilé výdaje: 500 tis. Kč – 50 mil. EUR
Alokace: 400 mil. Kč
Příjem žádostí: 1.11.2017 – 1.2.2018
Odkaz: http://www.opzp.cz/vyzvy/75-vyzva


« Aktuality

Dnes byly vyhlášeny tři výzvy Operačního programu Životní prostředí

 

› | Dnes byly vyhlášeny tři výzvy Operačního programu Životní prostředí

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz