Další příležitost pro podnikatelské subjekty, jak získat dotaci na aktivity spojené se základním nebo průmyslovým výzkumem

05.10.2017 - Celá řada podnikatelských subjektů již zná nebo i využila možnosti čerpat finanční podporu na realizaci projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v rámci OP PIK nebo v rámci programů vyhlašovaných TAČR.Kromě těchto programů, ale existují ještě další alternativní možnosti, kde je možné získat podporu na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Jednou z těchto možností   je také například Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), kde je aktuálně vyhlášena výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce.

Tato výzva je zaměřena na dlouhodobou spolupráci v oblasti VaV mezi podniky a výzkumnými organizacemi, resp. VŠ. Žadatelem může být pouze konsorcium (1 žadatel + max. 9 partnerů), kdy minimálně alespoň jedním z partnerů musí být střední podnik. Dále mohou být zapojeny další podniky bez ohledu na velikost nebo výzkumné organizace.

Všichni partneři se musí podílet na výzkumné činnosti. Podnik bez ohledu na velikost může získat max. 50 % dotace na VaV aktivity spojené se základním nebo průmyslovým výzkumem. Experimentální vývoj není v rámci této výzvy umožněn a výstupem tak nemůže být např. prototyp, funkční vzorek nebo ověřená technologie. Výsledek projektu musí být v takovém stádiu rozpracovanosti, kdy se ověří obecné předpoklady a technologické aspekty v laboratorních podmínkách. Dopracování výsledků projektu pak může následně proběhnout s využitím dalších výše zmíněných programů na podporu VaV, které jsou určeny pro aplikované výsledky VaV.

Podnik může v rámci konsorcia čerpat dotace na osobní náklady, materiál, cestovné, subdodávky a dodatečné režijní náklady. Dotace na investice nejsou pro podniky umožněny. 
Maximální výše výdajů projektu za celé konsorcium je stanovena na 100 mil. Kč.

Doba trvání projektu je maximálně 66 měsíců. Výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce tak představuje pro podniky zajímavou alternativu jak se v dlouhodobém horizontu podílet na projektech výzkumu a vývoje s akademickým sektorem a výzkumnými organizacemi a získat na tyto aktivity dotační prostředky.

Příjem žádostí bude ukončen dne 15. 11. 2017 ve 14 hod.

Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.msmt.cz.  

Pozn.:
OP PIK - Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
TAČR - Technologickou agenturou ČR


« Aktuality

Další příležitost pro podnikatelské subjekty, jak získat dotaci na aktivity spojené se základním nebo průmyslovým výzkumem

 

› | Další příležitost pro podnikatelské subjekty, jak získat dotaci na aktivity spojené se základním nebo průmyslovým výzkumem

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz