AKTUALIZACE VÝZVY Č. 14 A 15 "INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ" IROP

12.02.2016 - 5. 2. 2016 byla aktualizována 14. výzva „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a 15. výzva „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL“ IROP. Řídicí orgán IROP vydal dne 5. 2. 2016 aktualizaci Specifických pravidel 14. výzvy IROP „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a 15. výzvy IROP „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL“.
Předmět aktualizace je upřesnění informací na základě kontaktu s žadateli.  Cílem výzev je zvýšení nedostatečné kapacity (pokud je prokazatelný nedostatek těchto kapacit) a zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Primárním záměrem těchto výzev není podpora rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu bez navýšení kapacity podporovaného zařízení. Tomuto zaměření také odpovídají úpravy provedené v kapitole 2.6 Specifických pravidel.

V případě mateřských škol (podle zákona č. 561/2004 Sb.) je referenčním dokumentem k ověření kapacity zařízení Rejstřík škol a školských zařízení, jehož výpis nesmí být v době podání žádosti o podporu starší tří měsíců. Pokud současný údaj uvedený v tomto rejstříku neodpovídá realitě, je žadatelům doporučeno provedení aktualizace informací tak, aby stav odpovídal skutečnosti.

Základní přehled změn ve Specifických pravidlech je uveden na str. 5 těchto Pravidel a podrobnější informace o aktualizaci lze získat na krajských odděleních Centra pro regionální rozvoj České republiky    .
Řídicí orgán IROP důrazně doporučuje používat aktuální verze veškerých dokumentů, včetně Osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel. Projekty se hodnotí na základě informací uvedených ve Studii proveditelnosti, která musí odpovídat požadovanému vzoru.
 
Zdroj:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Aktualizace-vyzvy-c-14-a-15-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani
 
 


« Aktuality

AKTUALIZACE VÝZVY Č. 14 A 15 "INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ" IROP

 

› | AKTUALIZACE VÝZVY Č. 14 A 15 "INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ" IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz