800 mil. Kč půjde na třídění a nakládání s odpadem

04.08.2017 - Dne 1.8.2017 byla otevřená nová výzva č. 69 Operačního programu Životní prostředí se specifickým cílem 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.Podporované aktivity - Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci a svoz komunálního odpadu (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury), Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury, Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady podporovaných projektů:
Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu,
Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů,
Výstavba/modernizace bioplynových stanic,
Výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití,
Výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu),
Výroba paliv z ostatních odpadů,
Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.

Oprávnění žadatelé:
Podporovaná aktivita 3.2.1 – Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků): pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty).
Ostatní aktivity a typové projekty bez omezení.

Maximální míra podpory je 85 %. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH).
 
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 800 mil. Kč.
 
Příjem žádostí bude probíhat od 1. 9. 2017 (9:00) do 1. 12. 2017 (20:00).
 
Více informací zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/69-vyzva
 


« Aktuality

800 mil. Kč půjde na třídění a nakládání s odpadem

 

› | 800 mil. Kč půjde na třídění a nakládání s odpadem

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz